Rekisterin nimi

Tilauspiste Oy Cosmedin asiakasrekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä

Tilauspiste Oy Cosmedi

Yhteystiedot:
Hämeenkatu 66
05820 HYVINKÄÄ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Heikkilä
Hämeenkatu 66
05820 HYVINKÄÄ
info@cosmedi.fi

 

2. Rekisteröidyt ja säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaat, mahdolliset tulevat asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla kerättävät tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi Tilauspiste Oy Cosmedin palveluksessa olevat tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin tai muihin aiheellisiin yhteydenottoihin.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Rekisterin tietosisältö:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
– rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti, yhteyshenkilön nimi
– tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja asiakkaalle soveltuvista tuotteista

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Tilauspiste Oy Cosmedi Hämeenkatu 66, 05820 HYVINKÄÄ.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tilauspiste Oy Cosmedi ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja Creamailer Oy:lle uutiskirjettä varten. Creamailer Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

• Creamailer Oy

 

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

10. Henkilötietojen käsittelijät

Tilauspiste oy Cosmedin työntekijät Janne Heikkilä, Elina Siivinen

Creamailer Oy

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.